+48 722 03 04 05

Zadzwoń do nas!
@

biuro@piecco.eu

Masz pytania? Napisz do nas!
f

Podpisanie ustawy antysmogowej

Czym jest tzw. ustawa antysmogowa

Ustawa, która w mediach doro­biła się miana anty­smo­go­wej jest tech­nicz­nie rzecz bio­rąc poprawką art. 96 w usta­wie Prawo Ochrony Środowiska.

Do tej pory prze­pis ten umoż­li­wiał wpro­wa­dze­nie ogra­ni­czeń w sto­so­wa­niu danych paliw w spo­sób bar­dzo toporny, bo jedy­nie przez cał­ko­wity zakaz, i — jak poka­zała nie­dawna decy­zja NSA unie­waż­nia­jąca kra­kow­ską uchwałę anty­smo­gową — nieskuteczny.

Nowa wer­sja tego prze­pisu to już nie wyłącz­nie cał­ko­wity zakaz, ale moż­li­wość wpro­wa­dze­nia mini­mal­nych wymagań:

  • rodza­jów paliw dozwo­lo­nych lub zaka­za­nych na danym terenie
  • mini­mal­nego stan­dardu emi­sji kotłów

Co to ozna­cza? Odtąd będzie można na danym obsza­rze, np. mia­sta czy gminy, zabro­nić spa­la­nia np. mułu węglo­wego czy też użyt­ko­wa­nia naj­gor­szych, pozaklasowych kotłów zasy­po­wych. Dotąd takiej moż­li­wo­ści stop­nio­wa­nia wyma­gań nie było, dla­tego w Kra­ko­wie dwa lata temu zabro­niono cał­ko­wi­cie spa­la­nia węgla, bo innej drogi nie było, a i ta oka­zała się nierealna.